Deklaracja dostępności Strona Miejski Monitoring Jakości Powietrza w Bielsku-Białej

Urząd Miejski Bielsko-Biała zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejski Monitoring Jakości Powietrza –  powietrze.bielsko-biala.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 17.08.2020
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 17.08.2020

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 17.08.2020
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 17.08.2020

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Krzysztof Lubaś
 • E-mail: k.lubas@um.bielsko.pl
 • Telefon: 33 4971 799

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek pl. Ratuszowy 1

 • Przy wejściu do budynku od strony parku znajduje się winda dla osób niepełnosprawnych (z informacją głosową) oraz 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Z przodu ratusza znajduje się informacja i oznakowanie kierujące do tego wejścia,
 • przy budynku znajdują się 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
 • istnieje możliwość wstępu z psem asystującym – brak ograniczeń w tym zakresie,
 • istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu w Urzędzie Miejskim po uprzednim zgłoszeniu.

Budynek pl. Ratuszowy 5

 • Przy wejściu do budynku znajduje się pochylnia dla osób niepełnosprawnych,
 • budynek jest wyposażony w 1 windę (brak informacji głosowej),
 • istnieje możliwość wstępu z psem asystującym – brak ograniczeń w tym zakresie,
 • istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu w Urzędzie Miejskim po uprzednim zgłoszeniu.

Budynek pl. Ratuszowy 6

 • Przy wejściu do budynku znajduje się pochylnia dla osób niepełnosprawnych wraz z oznakowaniem początku i końca biegu schodów zewnętrznych przy pomocy kontrastowego koloru,
 • budynek wyposażony jest w 2 windy (jedna z informacją głosową),
 • przy budynku znajdują się 3 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
 • istnieje możliwość wstępu z psem asystującym – brak ograniczeń w tym zakresie,
 • istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu w Urzędzie Miejskim po uprzednim zgłoszeniu.

Dane kontaktowe tłumaczy języka migowego

Osoba głuchoniema może zamówić bezpośrednio tłumacza poprzez sms lub e-mail:

 1. Pani Ewa Kaliniewicz: telefon 722 – 367 – 940 e-mail: kaliniewicz@poczta.fm
 2. Pan Adam Pilecki: telefon 512 – 805 – 922 e-mail: adaspilecki@wp.pl
 3. Pan Maciej Pilecki: telefon 696 – 748 – 297 e-mail: j_m.pilecki@onet.eu

Umowy z powyższymi tłumaczami obowiązują do końca roku 2020.

https://bielsko-biala.pl/deklaracja-dostepnosci-strona-urzedu-miasta-bielsko-biala